توضیح دهید که چگونه سرعت آسیاب آسیاب می تواند بر سنگ زنی تأثیر بگذارد