عواملی که باعث توسعه معدن در آفریقای جنوبی شده است