شما به دستگاههای جیپیاس ماشین ریز لوله وصل می کنید