که در آن عمدتا از سنگ معدن نیروگاهها استفاده می شود