سرب از معادن حفر شده از معادن زیر زمین استخراج می شود