کارخانه های استخراج توپ و کارخانه های توپ بریتانیا