اوگاندا 300 000 تن کارخانه ملات مخلوط آماده برای فروش