پیمان دوغاب سانتریفیوژ پروانه های فلزی را پمپ می کند