ساخته شده در سنگ طلای سنگین گواهی جداکننده مغناطیسی خوب