دفع ماسه هسته ای از طریق تجهیزات لرزشی هرچال - سایپرز ، باشگاه دانش