از تجهیزات خرد کننده mmd 500 sized استفاده شده است