آتش سوزی در کارخانه سیمان در هفته ساخت و ساز 6 4 متر هزینه داشته است