توپ های مخصوص بازیگران و جعلی های فلزی برای کارخانه آسیاب توپ