بررسی ادبیات در مورد اثرات استخراج معدن در بامبوری