جای خالی freshers در کارخانه سیمان ambuja برای مهندس الکترونیک