آسیاب اتوژن لمینیت فوق العاده در سودان - سایپرز ، باشگاه دانش