چگونه معدن بوکسیت انجام می شود و از چه نوع تولیدی استفاده می شود