کارخانه های مرمر در کارخانجات غیرقابل استفاده در اسلام آباد